ÚVOD

Cieľom tejto práce je detailne opísať rodézskeho ridgebacka za pomoci štandardu tohto plemena schváleného FCI dňa 10. 12. 1996 pod č.146 a rozboru tohto štandardu (výkladu štandardu).

Tento rozbor štandardu má pomôcť začiatočníkom, ako aj skúseným chovateľom a rozhodcom presnejšie sa orientovať v štandarde plemena, jeho funkčnosti, a tak lepšie rozlíšiť “dobrých ridgebackov od zlých“.

Aby sme pochopili myšlienky tých, čo spísali štandard (v prípade ridgebacka sú to traja ľudia), musíme pochopiť stavbu psa, účel, za akým bolo plemeno vyšľachtené, a význam slov chovateľov ridgebackov danej doby (v našom prípade polovica 20. rokov minulého storočia). Významy sú v ľuďoch, nie v slovách, a významy sa menia tak, ako sa menia aj ľudia. Rovnaký však ostáva tvar a stavba zdravého ridgebacka, aj keď slová, ktoré ich opisujú, sa môžu líšiť a rôzni ľudia im môžu prisúdiť rôzne významy.
D. H. Hegelsen, autor knihy The definitive rhodesian ridgeback, v snahe čo najpresnejšie definovať význam týchto slov, porovnával: 1) definície zo slovníkov, 2) štandardy iných plemien a 3) typické časti tela iných cicavcov, čo je rozumný postup, pokiaľ sa nezájde príliš ďaleko. K porovnávaniu pristupoval so zreteľom na: 1) zdravú stavbu, 2) využitie tohto plemena, 3) prostredie, v ktorom bolo vyšľachtené za účelom tohto využitia a 4) všeobecne uznávané princípy typu a krásy, ktoré sa vzťahujú na psy. Táto práca sa z veľkej časti opiera práve o porovnania tohto autora.

Výklad štandardu je vo svojej podstate iba jeden, ak sa nezabúda na to, že ridgeback patrí k plemenám, ktoré boli špecificky vyšľachtené. Plemenný štandard nebol zostavený kvôli exteriéru, kladie sa v ňom predovšetkým dôraz na využiteľnosť psa a jeho povahové vlastnosti. Z tohto dôvodu je pre toto plemeno tak veľmi dôležité zachovať jeho podstatu – povahu, stavbu tela a dokonalý pohyb bez straty energie. Chovatelia by nemali za klamlivou vidinou výstavných úspechov podliehať módnosti plemena v tej-ktorej krajine a mali by venovať zvýšenú pozornosť štandardu a jeho porozumeniu.

Štandard plemena sa vyvíjal a prešiel od svojho vzniku (r. 1922) rôznymi zmenami a dodatkami v Južnej Afrike, Amerike, Veľkej Británii a Austrálii. Mojou snahou bolo porovnať tieto štandardy a priblížiť čitateľovi v čo najzrozumiteľnejšej podobe v súčasnosti platný štandard FCI. Dúfam, že sa mi to podarilo, a táto práca pomôže nielen chovateľom, ale aj rozhodcom a laikom pochopiť správanie sa ridgebacka, jeho funkciu a z toho vyplývajúce požiadavky na exteriér.

Rodézsky ridgeback je výnimočné plemeno, ktoré si zaslúži viac ako prívlastok módne. Donedávna neboli našim chovateľom, ale ani rozhodcom verejne prístupné dostatočné a úplne informácie o plemene. Informácie, ktoré vo svete anglicky hovoriacich krajín sú už 20 rokov samozrejmosťou. Verím, že osvetou a informačným tlakom na verejnosť, chovateľov i rozhodcov sa v konečnom dôsledku dostavia výsledky vo forme vzdelaných a uvedomelých chovateľov. Všeobecne sa zvýšia nároky na kvalitu, využiteľnosť a zdravie plemena a tým sa dostavia aj lepšie výsledky prospešné ďalšiemu smerovaniu plemena na Slovensku i v okolitých krajinách.

Spracovala: Monika Tušanová (2005-2007)


Použitá literatúra:
1982, Pauline Sadler: The Rhodesian Ridgeback in Australia
1987, RR Club of Great Britain: Guide to the Rhodesian Ridgeback
1987, D. H. Hegelsen: The definitive Rhodesian Ridgeback
1991, P. Nicholson & Janet Parker: The complete Rhodesian Ridgeback
1992, RR Club Nederland: De Rhodesian Ridgeback in Nederland
1994, Stig G. Carlston: Reading the Ridgeback
1995, Stig Carlson: Rhodesian Ridgeback
1998, Jochen H. Eberhardt: Der Rhodesian Ridgeback
1999, Dr.Várszegi Zsolt: Kutyák Bírószemmel (Psy z pohľadu rozhodcov)
Sandra Fikes: A Guide to Judging the Rhodesian Ridgeback

Štandardy plemena Rhodesian Ridgeback: The Original Standard of 1922 (KUSA), KUSA 1925, GB 1928, AKC 1955, A.N.K.C.(Austrália) 1976, KUSA 1982, AKC 1992, FCI 1992, FCI 1996, GB 1996, A.N.K.C.1997
a ďalšie toho času platné plemenné štandardy FCI rôznych plemien.

Za sprostredkovanie cenných informácií prostredníctvom knihy The definitive RR, ktorá bola podkladom tejto práce, ďakujem Petre Krejčovej. Preklad anglických textov: Daniela Ripčíková. Jazyková korekcia: Andrea Černáková
Kresby: Monika Tušanová

© - M.T.-2006

Autorské práva: M. Tušanová.© 2006
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!