TUSANI "COOL" litter 2006
7 Puppies (5 boys & 2 girls), 1 DS
mistakes: 1 moreover crown
 
Offspring in breeding  puppies   pregnancy  mating
 
PEDIGREE

    

"PERLA"
Macumazahn Tusani Pearl
Multi BISS, Multichampion, Interchampion
(imp.Australia)
"BUKSIE"
Kinyemi Anzi A'Bhubesi
Multi BISS, Multichampion, Interchampion
(Denmark)

* 29/04/2002
63cm /32kg, wheaten colour
HD A/A, Elbow 0/0, OCD 0/0
full dentition, dark eyes
* 14/04/1999
68cm /39kg, wheaten colour
HD A/A, Elbow 0/0, OCD 0/0
full dentition, dark eyes
Mentally and gun-shot tested
 

www.buksie.dk/

DOB: 2006, 03. marec  
 offspring 7 (5♂ / 2♀) sex HD ED OCD LTV Height Teeth Quality, notes:
 Tusani Cool Corky         68     full štandard,
 Tusani Cool Cooper A/A 0/0     68     full štandard, exp.CZ
 Tusani Cool Cash A/A 0/0 neg   67     full štandard, exp.CZ
 Tusani Cool Cumba         68     full štandard, exp.Germany
 Tusani Cool Bakari A/B 0/0 neg   68     full štandard, Dilute Status DD, exp.Denmark
 Tusani Cool Coral A/A 0/0     65     full štandard, exp.CZ
 Tusani Cool Coffee         64     full nešt., ridge 3 víry, exp.CZ

Spojenie Perla a Buksie je líniové spojenie na austrálskych predkov, ktorí sú kvalitným základom mnohých úspešných a hlavne zdravých psov, pochádzajúcich z ranného chovu v Austrálii. (viď rodokmeň šteniat) Je to líniová, avšak nie príbuzenská plemenitba. V rodokmeni sa nachádzajú už časom preverené chovné jedince, ktoré dávali a dávajú zdravé a pekné potomstvo. Predkovia nie sú zaťažení dyspláziou, alergiami, dedičnými chorobami ani chýbajúcimi zubami. To by som chcela spojením Perla a Buksie upevniť.
Buksie je typ psa, ktorého si ihneď zamilujete. Je pokojný, rozvážny a je veľmi milej a priateľskej povahy. Je vždy v pohode. Buksieho i jeho potomkov sme mali šťastie bližšie spoznať na výstave dánskeho klubu a neskôr na klubovke v Nemecku. V novembri roku 2004 sme ho boli osobne navštíviť v Dánsku. (viď foto) Buksie dáva potomstvo výškou v strede štandardu s dobrým telesným rámcom a pevnej hornej línie. Jeho potomkovia majú pekné hlavy so správnymi proporciami a dobrou spodnou čeľusťou. Buksie má korektné uhlenia končatín, pekný výdatný pohyb, tmavé krásne oči a milú povahu. Výšku má v strede štandardu.
Od krytia s Buksiem očakávam upevnenie typu - perfektné hlavy, tmavé očí a stredne pšeničnú farbu, korektné telo výškovo v strede štandardu a milú, priateľskú vyrovnanú povahu.


Mating of Perla and Buksie is continuation of Australian ancestors, that are quality fundamentals of many successful and aboev all healthy dogs, coming from the early breeding in Australia. (see puppies pedigree) It is lineal breeding but not inbreeding. There are time-proofed stallion dogs, that have been giving healthy and nice offspring. The ancestors are not suffering from dysplazia, allergies, hereditary sickness or missig teeth. That is what I want to strenghten with Perla and Buksie mating.
Buksie is the type of dog which you will love immediately. He is restful, judicious and has a very kind and friendly nature. He is always “cool”. We were lucky to meet Buksie and his offspring at a  Danish club-show and later at a Club-show in Germany. In November 2004 we were at Buksie's place in Denmark to visite him. (see pics from our meeting) Buksie gives his offspring a height in the middle of the standard and a good body frame with a solid top line. His offspring have nice heads with correct proportions and good lower jaws. Buksie has correct angluation of limbs, a nice full motion, beautiful dark eyes and a lovely nature. His height is in the middle of the standard.
My expactations from mating with Buksie: stranghtening of the type – perceft head, dark eyes, medium-wheat colour, correct body in the middle of the standard and a lovely friendly and judicious nature.

 


[Home]